Eksperci z zakresu
sporów korporacyjnych, postępowań sądowych, prawa nieruchomości, prawa spółek

Nasza
Kancelaria

Naszym Partnerom doradzamy w bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, starając się jednocześnie przewidywać Ich potrzeby w obrębie bezpieczeństwa prawnego. Naszą domeną są wyspecjalizowane usługi z zakresu: prawa nieruchomości; postępowań sądowych i arbitrażowych; doradztwa podatkowego; sporów korporacyjnych; prawa spółek, w tym transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego.

Więcej
Specjalizacje

Nieruchomości

 • spory o prawo własności
 • sprawy o wynagrodzenie za nieuprawnione (bezumowne) korzystanie z cudzej nieruchomości
 • sprawy dotyczące zarządu nieruchomością wspólną oraz jej podziału do korzystania (quo ad usum)
 • rozliczenia między współwłaścicielami
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • zagadnienia dotyczące służebności gruntowych i przesyłu, hipoteki oraz użytkowania wieczystego
 • audyt nieruchomości przed planowaną transakcją
 • sprawy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego
 • reprywatyzacja
 • dedykowane szkolenia dla grup zawodowych związanych z obrotem i zarządem nieruchomościami
 • proces inwestycyjny
 • real estate planning

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • reprezentacja w sprawach rodzinnych obejmujących: rozwody, separację, alimenty oraz władzę rodzicielską
 • reprezentacja w sporach z bankami oraz ubezpieczycielami
 • opracowywanie strategii procesowych
 • reprezentacja w sprawach przed sądami i trybunałami arbitrażowymi

Spory korporacyjne

 • sprawy o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał wspólników spółek z o.o. oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • spory na tle umorzenia udziałów (przymusowe lub automatyczne umorzenie)
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 • spory na tle obowiązku dopłat oraz braku wypłaty dywidendy na rzecz udziałowców lub części z nich
 • odpowiedzialność prawna członków organów spółek kapitałowych
 • szkolenia dla kadry menadżerskiej z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz przeciwdziałania szantażowi korporacyjnemu

Transakcje i prawo spółek

 • pomoc prawna przy zakładaniu oraz restrukturyzacji spółek prawa handlowego
 • doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej
 • przeprowadzenie audytów prawnych, w tym badań due diligence
 • sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym, w tym w zakresie transakcji międzynarodowych
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie kontraktów powiązanych z obrotem wekslowym

Doradztwo podatkowe

 • reprezentacja podczas kontroli i postępowań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku VAT
 • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 • audyty podatkowe
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • doradztwo podatkowe na potrzeby procesu restrukturyzacyjnego
Zespół

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej swoich Klientów, Kancelaria współpracuje z doświadczonymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi oraz tłumaczami przysięgłymi.

Wynagrodzenie

Kierując się zasadą, że wynagrodzenie za świadczone usługi prawne winno być adekwatne do konkretnej sprawy, a jego wysokość przewidywalna dla Klienta, zawsze indywidualnie uzgadniamy warunki finansowe poszczególnych zleceń. Wysokość honorarium zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz czasu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia. Wynagrodzenie ustalane jest najczęściej w oparciu o jeden z następujących modeli rozliczeń:

Wynagrodzenie za konkretną sprawę/czynność

W ramach tego modelu adwokat ustala z Klientem z góry określoną wysokość wynagrodzenia, które jest płatne jednorazowo lub w ratach. Taka forma rozliczenia może dotyczyć w szczególności: sporządzenia informacji lub opinii prawnej, przygotowania umowy, reprezentacji Klienta w sądzie w konkretnej sprawie.

Wynagrodzenie ryczałtowe za stałą obsługę prawną

W tym przypadku uzgadniane jest stałe, miesięczne honorarium za bieżącą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie prognozy obejmującej m.in.: czasochłonność zlecenia, rodzaj prowadzonych spraw oraz stopień ich skomplikowania.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem

Model ten stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego z system rozliczeń opartym na stawkach godzinowych. W tym przypadku uzgadniany jest abonament za z góry określoną ilość godzin pracy w miesiącu, co pozwala na zastosowanie preferencyjnych warunków. Wykupiona z góry ilość godzin obsługi prawnej stanowi limit, powyżej którego świadczone usługi prawne będą rozliczane w oparciu o standardową stawkę godzinową. Kancelaria każdorazowo informuje Klienta, że w danym miesiącu osiągnięty został limit przewidziany ryczałtem (abonamentem). Niewykorzystany limit godzin w ramach abonamentu przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Ta forma rozliczeń dedykowana jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawki godzinowe

Ten rodzaj rozliczeń dedykowany jest zwłaszcza dla Klientów, którzy wymagają stałej opieki prawnej, jednakże nie jest możliwe określenie z góry czasochłonności pracy nad ich sprawami. Wykonywane czynności są skrupulatnie odnotowywane, przy uwzględnieniu, że jednostką rozliczeniową jest każde rozpoczęte 6 minut pracy (0,1 h). Za czas podróży, niezbędnej do wykonania zlecenia, należne honorarium obliczane jest wedle 1/3 uzgodnionej stawki godzinowej. Faktura za świadczone usługi prawne wystawiana jest na koniec każdego miesiąca.

Każdy z powyższych modeli rozliczeń daje możliwość powiązania go z wynagrodzeniem uzależnionym od efektu (success fee). W takim wypadku wynagrodzenie bazowe może zostać ustalone na preferencyjnym poziomie.

© Copyright Stelmach.eu 2017