Nieświadomy udział w karuzeli VAT: jak się bronić?

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2017 r. luka w podatku VAT wyniosła około 14% potencjalnych wpływów z tytułu tego podatku. W praktyce oznacza to, że co siódma złotówka z tytułu podatku VAT zamiast do budżetu państwa, trafiała do kieszeni nieuczciwych podatników tj. pozostawała w szarej strefie lub była wyłudzana w ramch tzw. karuzeli VAT. Czym jest karuzela VAT?

 

Jest to znany w całej Europie schemat wyłudzeń podatku VAT, w którym zazwyczaj uczestniczy kilka lub kilkanaście podmiotów, pozornie prowadzących legalną działalność gospodarczą. Podmioty te prowadzą pomiędzy sobą fikcyjny obrót towarami. Transakcje dokonywane są błyskawicznie, często z zastosowaniem cen odbiegających od cen rynkowych oraz z zastosowaniem minimalnych marż. Obrót środkami finansowymi zazwyczaj nie odzwierciedla rzeczywistego obrotu towarami, towary niejedokroktonie w ogóle nie isnieją. Poszczególni uczestnicy karuzeli mają ściśle przypisane role takie jak np. broker – podmiot dokonujący krajowego nabycia towarów (i odliczający z tego tytułu podatek VAT naliczony), a następnie zbywający je w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (opodatkowanej stawką 0%), bufor – podmiot z udokumentowaną historią działalności gospodarczej, mający uwiarygadniać legalność całego schematu transakcji czy znikający podatnik – podmiot, który kończy działalność gospodarczą „znika z rynku” nie uiszczając podatku VAT należnego do budżetu państwa. W ramach całego schematu te same towary zbywane są wielokrotnie pomiędzy tymi samymi podatnikami, kręcąc się pomiędzy nimi jak w karuzeli.

 

Celem uwiarygodnienia całego schematu i nadania mu znamion legalności, osoby organizujące przedmiotowy proceder często angażują w nie nieświadomych, uczciwych podatników, w charakterze buforów. Uczciwi podatnicy o swoim udziale w karuzeli VAT najczęściej dowiadują się dopiero w momencie wszczęcia kontroli podatkowej. Co gorsze, niejedokrotnie uczciwi podatnicy są jedynymi uczestnikami karuzeli posiadającymi majątek, z którego można wyegzekwować podatek VAT wyłudzony w ramach oszustwa karuzelowego. Tym samym podmioty te często stają się kozłami ofiarnymi, pomimo tego, że nie miały świadomości uczestnictwa w karuzeli VAT.

 

Czy jednak uczciwy przedsiębiorca może bronić się przed odpowiedzialnością za nieświadomy udział w karuzeli? Tak, choć nie jest to zadanie proste i najczęściej wymaga wsparcia ze strony profesjonalnych podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym i podatkowym, mających doświadczenie w obronie uczciwych podatników. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku udowodnienie, że podatnik nie miał i na podstawie okoliczności stanu faktycznego nie mógł mieć świadomości, że brał udział w karuzeli VAT. Podatnik winien m.in. wykazać, że nawiązując relacje handlowe z nieuczciwym, jak się później okazało, kontrahentem, dochował należytej staranności. Inną okolicznością przemawiającą na korzyść podatnika mogą być np. dowody wskazujące na rzeczywisty transport towarów czy okoliczności prowadzenia działalności nieodbiegające od standardów przyjętych dla danej, kontretnej branży. Doświadczony doradca podatkowy czy adwokat, na podstawie okoliczności danej sprawy, będzie w stanie wyselekcjonować te okoliczności, które wskazują na niewinność przedsiębiorcy i zbudować przekonującą argumentację. Może to pozwolić nie tylko na uniknięcie obowiązku zapłaty często wielomilionowych zaległości podatkowych wraz z odsetkami, ale również na uniknięcie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej.

 

Niezmiernie istone jest, aby zaangażować profejonalnego doradcę już na etapie kontroli podatkowej, gdyż może się okazać, że podniesienie części dowodów na późniejszym etapie postępowania (np. dopiero przed sądem) będzie już niemożliwe. W takiej sytuacji, pomimo istnienia przekonujących dowodów, uczciwy przedsiębiorca może być prawnie pozbawiony możliwości obrony.

 

Przedsiębiorco, jeżeli organy podatkowe próbują przypisać Ci odpowiedzialność za nieświadomy udział w karuzeli VAT, pamiętaj, że możesz się przed tym skutecznie bronić.

© Copyright Stelmach.eu 2017