Wiążąca informacja stawkowa (WIS), czyli nowe wcielenie indywidualnej interpretacji podatkowej

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r., ustawę można przeczytać TUTAJ), która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe narzędzie jakim jest wiążąca informacja stawkowa (WIS). WIS ma ułatwić podatnikom stosowanie właściwych stawek podatku VAT, zwłaszcza, że od 1 kwietnia 2020 roku będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT.

 

Dotychczas podatnik, który miał wątpliwości co do stosowania właściwej stawki podatku VAT mógł wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie przyporządkowania danych towarów lub usług do właściwego grupowania PKWiU. Zasadniczą wadą tego rozwiązania była okoliczność, że udzielona przez GUS informacja nie podlegała zaskarżeniu, nie miała bowiem waloru decyzji administracyjnej, a dodatkowo nie była wiążąca ani dla podatnika ani dla organów państwowych. O stosowanie właściwej stawki podatku VAT podatnik mógł również zapytać we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, ale wówczas organy często dopytywały o klasyfikację PKWiU, a zatem ryzyko błędnej klasyfikacji i tak spoczywało na podatniku.

 

Zmianę w tym zakresie ma przynieść wprowadzenie do polskiego porządku prawnego WIS. WIS będzie wydawane na wniosek podatnika przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i będzie nieco przypominać wydawane dotychczas indywidualne interpretacje podatkowe. Co istotne przypisano jej walor decyzji administracyjnej, a zatem będzie wiążąca zarówno dla podatnika jak i dla organów państwowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł z urzędu zmienić wydaną WIS w sytuacjach wymienionych w ustawie np. w przypadku zmiany w Nomenklaturze scalonej, ale również w przypadku wystąpienia błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. W razie zastosowania się do otrzymanego WIS będzie obowiązywać analogiczna ochrona jak w przypadku interpretacji podatkowych.

 

WIS będzie zawierał: opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS; klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych bądź usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (według rozporządzenia z 2015 r., a nie 2008 jak dotychczas dla celów VAT); stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

 

Co istotne wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych, innych niż te dotyczące określenia stawki, przykładowo kiedy trzeba będzie rozstrzygnąć czy np. dane usługi bądź towary są objęte mechanizmem obowiązkowego split payment.

 

Z wnioskiem o wydanie WIS będzie można wystąpić od dnia 1 listopada 2019 r., przy czym z uwagi na przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, WIS będą wiążące dla organów podatkowych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Czas oczekiwania na wydanie WIS ma wynosić do 3 miesięcy, a opłata od jednego zapytania wyniesie 40 zł.

© Copyright Stelmach.eu 2017